Регистрация на земеделски потребители

Само регистрирани земеделски производители могат да кандидатстват за финансово подпомагане от Държавен фонд "Земеделие" и от други източници, включително субсидиране от държавния бюджет(чл.7, ал.2 от Закона за подпомагане на земеделските производители), както и за финансово подпомагане по предприсъединителните програми на Европейския съюз в областта на земеделието и селските райони - програма САПАРД. Те имат право да получават безплатни съвети и информация от Националната служба за съвети в земеделието и Областните дирекции "Земеделие и гори" към Министерство на земеделието и горите, във връзка с извършваната земеделска дейност, цени и пазари на земеделски продукти. При продажба на непреработена и собствена селскостопанска продукция от лица, които не са търговци(регистрирани земеделски производители), в обекти на открито, за чието ползване се заплащат такси по глава трета, раздел II от Закона за местните данъци и такси не е необходимо използването на касов апарат(чл.2, ал.З, т.2 от Наредба № 4 от 16.02.1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти). В Правилника за организация и дейност на пазара, в зависимост от предназначението му, могат да бъдат предвидени преференциални условия за участие в конкурса за производителите на селскостопанска продукция(чл.20, ал.2, т.1 от Наредба за пазарите на територията на Столична община). Не се облагат доходите на земеделските производители -физически лица, включително извършващите дейност като еднолични търговци, за непреработена растителна и животинска продукция, в това число за пчеларство, бубарство, сладководно рибовъдство от изкуствени водоеми и оранжерийно производство без декоративното(чл.12, ал.З от Закона за облагане доходите на физическите лица). Земеделските производители са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и смърт(чл.4, ал.З, т.4 от Кодекса за задължително обществено осигуряване). Земеделските производители по свой избор могат да се осигуряват и за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица(чл.4, ал.4 от Кодекса за задължително обществено осигуряване). Земеделските производители, които извършват единствено земеделска дейност и се осигуряват само за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт, могат да внесат дължимите осигурителни вноски до 31 март на годината, следваща календарната, за която се отнасят(чл.7, ал.4 от Кодекса за задължително обществено осигуряване). За осигурителен стаж се зачита времето, за което са внесени осигурителни вноски - за самоосигуряващите се лица(чл.9, ал.1 от Кодекса за задължително обществено осигуряване). На лице или лица, които са безработни с право на парично обезщетение или парична помощ за безработица и желаят самостоятелно или заедно да започнат стопанска дейност за производство на стоки и/или услуги, се предоставят за сметка на фонд "Безработица" еднократни парични суми след одобряване на бизнеспроект от поделението на Агенцията по заетостта, с която заявява, че желае да получи еднократна парична сума вместо парично обезщетение или помощи за безработица при условията и по реда на Кодекса за задължително обществено осигуряване(чл.47, ал.1 от Закона за насърчаване на заетостта). След изпълнение на изискванията физическото лице може да се регистрира като земеделски производител(чл.З, ал.2 от Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър за земеделските производители). Регистрираните земеделски производители работещи по трудов договор при съкращение от работа не получават парично обезщетение от Бюрата по труда.

Изтеглете анкетна карта и аннкетен формуляр за регистриране на земеделски производител

За регистрация и информация: 066/801551